Đề thi trắc nghiệm 15 phút Lớp 9 Unit 10. Life on other planets THCS Xã Đàn

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 751 lượt xem Lượt thi 24 lượt thi

Câu 1

The rugged mountains in the distance were dark and…………………

A.

 mysterious

B.

 mystery

C.

myth

D.

mysteries

Câu 2

There is a lot of evidence for people to believe the .................of UFOs.

A.

truth

B.

 life

C.

 imagination

D.

existence

Câu 3

Chọn từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa trong câu sau: 
He claim that aircraft noise was the worst form of air pollution in London.

A.

 of

B.

aircraft noise

C.

claim

D.

the worst

Câu 4

Nobody hate you – it’s all in your……………………..!

A.

imagining

B.

 image

C.

imagination

D.

imagines

Câu 5

The timber is graded …………………..its thickness.

A.

on

B.

 with

C.

of

D.

 according to

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069