Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 30 phút THCS Hoàng Văn Thụ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,213 lượt xem Lượt thi 83 lượt thi

Câu 1

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Do you ever wish you live in a palace?

A.

do 

B.

live

C.

palace

D.

ever

Câu 2

The longest fish in the contest .......... by Thelma River.

A.

catch

B.

was catching

C.

caught

D.

was caught

Câu 3

I'm sorry, I can't talk to you long. I....................for an examination.

A.

 am studying

B.

studied

C.

to study

D.

have studied

Câu 4

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I didn't see Nga since she moved to Hue with her family.

A.

with

B.

 moved

C.

didn't see

D.

 family

Câu 5

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Gertrude Stein, a well-known American novelistwas born in 1874 and had died in 1946

A.

novelist

B.

 had died

C.

well-known

D.

was born

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069