Đề trắc nghiệm tiếng Anh trình độ B1 số 12

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 07/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 07/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 2 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

The Louisiana Territory, an area …. the size of France, was bought by the United States from France for $15,000,000 in 1803.

A.

than more four times

B.

more than four times

C.

four times than more

D.

is four times more than

Câu 2

Despite claims that filters and low-tar tobaco make smoking somewhat safer, in fact they only marginally reduce, …. eliminate the hazards.

A.

none

B.

no

C.

not

D.

nor

Câu 3

….. many of the designs for the new capital were considered lost forever, Benjamin Banneker helped reproduce the original plans.

A.

When

B.

During

C.

If as

D.

How

Câu 4

Few natural elements exist in …. that they are rarely seen in their natural environments.

A.

such small quantities

B.

so small quantities

C.

very small quantities

D.

small quantity

Câu 5

Generally speaking, every person …. the potential to be a teacher, to some extent.

A.

has

B.

to have

C.

having

D.

have

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069