Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 What's your name?

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 05/03/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 05/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 3 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

This _ _ my school.

A.

is

B.

be

C.

am

D.

Câu 2

What’s _ _ _ _ name? - My name is Peter.

A.

you

B.

your

C.

mine

D.

Câu 3

How _ _ _ you?

A.

old

B.

is

C.

are

D.

Câu 4

Hi, Tony. I _ _ Laura.

A.

am

B.

is

C.

be

D.

Câu 5

Nice to m _ et you.

A.

i

B.

e

C.

o

D.
Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069